Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.
Følg meg! Jeg vil gå rett bak deg.

Motivasjon. Hvorfor føles ordet forskjellig fra person til person?

Motivasjon. Hva er det med dette ordet, som for så mange klinger bra, men som for enkelte er vanskelig?

snotopper

De som har motivasjon, vet akkurat hvordan det føles. For disse er ordet et positivt ladet ord som er ladet med begeistring, engasjement og inspirasjon. De som ikke har motivasjon, har det som regel ikke bra.

Men hvordan får man det ? Og er det noe som man trenger å oppsøke, eller er det noe som kommer plutselig?

En ting er i hvert fall klinkende klart;

Dersom du skal yte maksimalt og gjøre en optimal jobb, enten det er privat eller i arbeidssammenheng, må man være motivert.

Det er en direkte sammenheng mellom det å være motivert og det å prestere!

Nå finnes det ulike grader av motivasjon og ulike måter man kan være motivert på.

For å forstå dette bedre, er det greit å ha klart for seg hva motivasjon er, dvs. hvordan definerer vi motivasjon?

En god definisjon på motivasjon er følgende:

«de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål

(Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. s. 93)

Det interessante her er nettopp hva disse faktorene er og hvor viktige de er for å at man oppnår de målene man setter seg.

Man skiller mellom indre (Intrinsiske)og ytre (ekstrinsiske) motivasjonsfaktorer. De ytre faktorene er incentiver og belønninger. De kan motivere mange til å utføre handlinger i gitte tidsrom. Et godt eksempel her er en bonus for vel gjennomført arbeid. Men de ytre motivasjonsfaktorene er som regel ikke så langvarige som de indre motivasjonsfaktorene. Motivet her er en interesse for å utføre en handling ut fra sin egen situasjon. Her har personen et inderlig ønske om å utføre handlingen fordi det stimulerer vedkommende under selve prosessen.

Erfaring og forskning viser at dersom man satser på de indre motivasjonsfaktorene, vil man over tid, ha en grunnleggende godt utgangspunkt som er viktig for den enkelte person/medarbeier og gruppe (avdeling) som han/hun er med i.

Men det trenger ikke være nok for å oppnå mål for hver enkelt medarbeider eller en organisasjon. God nok motivasjon vil bare være et middel for å oppnå et mål, som for eksempel kan være å ha en viss inntjening av en gitt størrelse, mindre gjennomtrekk av medarbeidere i staben til å levere bedre kvalitet på tjenester og løsninger (produkter).

Det som definerer hvor godt motivert en person er, avhenger av hvilken situasjon personen befinner seg i. Litt om dette vil vi si noe om i et senere innlegg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *